Oppreisningsordning

websidebilde_oppreisningsordningen

Den felles kommunale oppreisningsordningen for personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt under barnevernets omsorg i Østfold, har nå avsluttet søknadsperioden.

Det betyr at det ikke lenger er anledning til å søke om oppreisning. Søknadsperioden varte fra 1. februar 2010 til 1. februar 2012.

Østfold fylkeskommune har, gjennom et eget sekretariat, administrert ordningen på vegne av de deltagende kommunene. Sekretariatets oppgaver har vært å gi informasjon, utarbeide søknadsrutiner, gi veiledning til søkere og være saksforberedende organ for et eget oppreisningsutvalg som treffer den endelige beslutning i de enkelte sakene.

Om oppreisningsordningen

Den kommunale oppreisningsordningen gjelder for personer som gjennom egenerklæring og/eller annen dokumentasjon klargjør at de før 1.januar 1993 har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt under barnevernets omsorg. Det kan gjelde personer som med hjemmel i barnevernsloven eller tidligere gjeldende lover har vært plassert utenfor hjemmet, i institusjon, skolehjem, spesialskole eller fosterhjem. Kommunene ønsker med en slik oppreisningsordning å ta et moralsk ansvar for og å gi en uforbeholden unnskyldning til disse personene. Ordningen innebærer også at det vil bli gitt et oppreisningsbeløp, varierende fra 200 000 - 725 000, til dem som får sine søknader imøtekommet. Oppreisningsbeløpets størrelse vil måles ut fra karakter og omfanget av omsorgssvikt - overgrep og er ment som en symbolsk og økonomisk kompensasjon for de alvorlige belastninger og lidelser mange har blitt påført.

En oppreisningsordning innebærer ikke en erkjennelse av rettslig erstatningsansvar, og beviskravene vil derfor være lavere ved en oppreisningsordning enn i ordinære erstatningssaker.

Kommunene er ansvarlige

Det er de enkelte kommunene som har deltatt i ordningen som er ansvarlige for å gi oppreisning til sine innbyggere. Dette betyr at det er de kommunene som var ansvarlige for de plasseringer der omsorgssvikt og overgrep ble utøvet som også skal gi en oppreisning.

17 av 18 Østfold-kommuner har vært med i den felles oppreisningsordningen : Halden, Aremark, Rakkestad, Marker, Eidsberg, Rømskog, Trøgstad, Spydeberg, Hobøl, Askim, Skiptvet, Våler, Moss, Rygge , Råde, Fredrikstad og Sarpsborg. Hvaler kommune besluttet å ikke være med i ordningen.

Sekretariatet

Post til oppreisningsordningen kan sendes til følgende adresse:

Kommunal oppreisningsordning i Østfold
Postboks 220
1702 Sarpsborg

Du kan også henvende deg til sekretariatet på tlf 46 92 82 07.

Besøksadresse:
Hancobygget, Glemmengata 55, Fredrikstad

Sist oppdatert: 30.09.2013