Slik ble skolebruksplanen utarbeidet og behandlet - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Slik ble skolebruksplanen utarbeidet og behandlet

Da skolebruksplanen ble vedtatt i fylkestinget 26. februar 2015 hadde planen vært gjennom et grundig og systematisk arbeid. Her er en oversikt over prosessen.

 
Skolebruksplanen var til endelig behandling i Fylkestinget 26. februar 2015
Etter halvannen time med debatt og innlegg fra samtlige partier, ble planen for framtidens videregående skoler i Østfold vedtatt .

Se vedtak om skolebruksplanen


Skolebruksplanen var til behandling i Fylkesutvalget 12. februar 2015
.


Skolebruksplanen var til behandling i Opplæring, kultur og helsekomiteen 10. februar 2015.
Se uttalelsen som går videre til Fylkesutvalget 12. februar
Skolebruksplanen var til behandling i Fylkestinget 3. desember 2014

Fylkestinget sluttet seg enstemmig til forslaget om å utsette saken om fremtidens skole- og tilbudsstruktur i Østfold fylkeskommune. Det betyr at den store debatten om linjer og tilbud tas når saken kommer opp igjen i februar 2015.
Se fylkestingets vedtak om utsettelse av behandling av skolebruksplanen til februar 2015

Skolebruksplanen var til behandling i Fylkesutvalget 20. november 2014.

Fylkesutvalget sluttet seg til uttalelsen fra opplæring, kultur og helsekomiteen 18. november om utsettelse av behandlingen av skolebruksplanen til februar 2015.

Endelig vedtak om utsettelse gjøres i fylkestinget 3. desember

Skolebruksplanen var til behandling i Opplæring, kultur og helsekomiteen 18. november 2014.
Se uttalelsen som går videre til Fylkesutvalget 20. november


Fylkesrådmannens forslag til skolebruksplanen ble presentert i et åpent møte torsdag 6. november 2014.


Arbeidet med Skolebruksplanen er delt opp i 2 hovedfaser. I del 1 drøfter man prinsipper og premisser. I del 2 foretas det konkrete kartlegginger og alternativer til fremtidige løsninger blir lagt fram.

Innhold del 1

  • Rammer og føringer for utvikling av skolestruktur og skoleanlegg
  • Kriterier for fremtidig skole- og tilbudsstruktur
  • Utforming av skoleanlegg
  • Elevtallsprognoser og dimensjonering
  • Fremtidens utdanningsbehov og andre opplæringstilbud

Innhold del 2

  • Beskrivelse av dagens skole- og tilbudsstruktur
  • Beskrivelse av dagens skoleanlegg
  • Alternativer til ny skole- og tilbudsstruktur

Alternativene til ny skole- og tilbudsstruktur vil bli konsekvensvurdert med tanke på skolefaglighet, økonomi og samfunnsmessige virkninger, og det vil bli lagt fram grove konseptskisser for hvordan skoleanleggene kan bygges ut.


Kontaktpersoner

Kontaktpersoner er prosjektdirektør Egil Olsen, prosjektleder Kai Storeheier og prosjektkoordinator Christian Bromander. De tar gjerne imot innspill, spørsmål og forslag i forbindelse med arbeidet: egiols@ostfoldfk.no , kaisto@ostfoldfk.no og chrisbr@ostfoldfk.no           


18.06.2014 Fylkestinget behandlet høringsforslag
Etter å ha passert et enstemmig fylkesting 18. juni, sendes nå Skolebruksplanens del to ut på høring.
Høringsfristen er 30. september 2014.
Debatten tas i fylkestingets desembermøte, slik at man kan diskutere høringssvarene samlet etter at de har kommet inn.


23. 05.2014 Presentasjon av forslag til skolebruksplan 2015-2026 - Del 2
Forslaget til skolebruksplan 2015-2026 for fylkeskommunen er nå ferdig fra fylkesrådmannens side og er klart for foreløpig politisk behandling. Deretter skal den ut på en omfattende høringsrunde.

Fylkesrådmannen og ansvarlig prosjektdirektør for planprosjektet, Egil Frode Olsen presenterte  hovedpunktene i planforslaget for pressen 23. mai. Blant annet ble ulike modeller for fremtidens skolestruktur og tilbudsstruktur både samlet for Østfold og for den enkelte region lagt frem. Alle modellene er vurdert ut i fra en lang rekke skolefaglige, økonomiske og samfunnsfaglige kriterier.

Nå skal fylkespolitikerne gi sine føringer, før skolebruksplanen blir sendt ut på høring. Sluttbehandlingen av planen med høringsinnspill blir i fylkestinget i desember.

Her kan du lese saksfremlegget.
Her kan du lese forslaget til høringsdokument.


24. 04.2014
Skolebruksplanen del 1 ble behandlet og vedtatt av Fylkestinget 24. april 2014.Skolebruksplanens del 1 legges til grunn for arbeidet med alternativer til fremtidig skole- og tilbudsstruktur som behandles av fylkestinget i desember 2014.


25.03.2014
Skolebruksplanen del 1 har vært på høring og høringsuttalelsene er bearbeidet. Saksframlegget med Fylkesrådmannens forslag til innstilling er sendt til politisk behandling og blir behandlet i av Opplæring, kultur og helsekomiteen 8. april og Fylkestinget 24. april.

Tilstanden til alle skolebyggene er kartlagt og det er foretatt grove beregninger på oppgraderingsbehov. For tiden jobbes det med ulike alternativer til ny skole- og tilbudsstruktur og planer for utvikling av skoleanleggene. Alternativene til ny skole- og tilbudsstruktur vil bli sendt på høring til sommeren.

 

Sist oppdatert: 17.05.2015