Bakgrunn og mål for skolebruksplanen - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Bakgrunn og mål for skolebruksplanen

Gjennom det forutgående arbeidet høsten 2012 og våren 2013 med vurdering av skole- og tilbudsstrukturen for Nedre Glomma og gjennomført mulighetsstudie for ny videregående skole i Fredrikstad, ble det tydeliggjort at det var behov for en helhetlig og langsiktig plan skole- og tilbudsstrukturen i Østfold i fremtiden; en Skolebruksplan.

Det ble avdekket betydelige rehabiliteringsbehov i nåværende skole-anlegg med potensielt store økonomiske utlegg for fylkeskommunen i årene som kommer. Samtidig som elevtallsveksten ikke ville bli særlig stor før ca 2025 - gir det anledning til et grundig planarbeid av både rehabilitering og nybygg i årene som kommer.

Fylkesutvalget vedtok 25/4-13, under sak 52/2013, på denne bakgrunn at det skal utarbeides en Skolebruksplan for alle de videregående skolene.

Mål for Skolebruksplanen:

  1. Sikre elevplasser til forventet elevtallsvekst ved hjelp av tilpasningsdyktige bygg som ivaretar skolenes pedagogiske behov
  2. Etablere en skole- og tilbudsstruktur som bidrar til ønsket samfunnsutvikling lokalt og regionalt med hensyn til utdanningstilbud, arbeidslivets behov, transporteffektivitet og stedsutvikling
  3. Etablere langsiktige og robuste strukturelle løsninger pr skole der en får forutsigbarhet for hvilke bygningsmessige tiltak som skal gjennomføres når og hvilke endringer i elevvolum og tilbud som kan forventes
  4. Identifisere kostnadseffektive løsninger for skolestrukturen og skoleanleggene i et langsiktig perspektiv, slik at endringene bidrar til å styrke fylkeskommunens økonomiske handlefrihet og slik at større økonomiske ressurser kan brukes på skolens innhold og mindre blir brukt på bygg og støttetjenester.

25.03.13
Rapportene fra Norconsult og Multiconsult om mulig utvikling av skole- og tilbudsstrukturen i Nedre Glomma er nå tilgjengelig.

Rapportene fra Norconsult og Multiconsult om mulig utvikling av skole- og tilbudsstrukturen i Nedre Glomma er nå tilgjengelig.

Fylkesutvalget skal 25. april behandle en sak om den videre fremdriften i arbeidet. Fylkesrådmannen vil her foreslå at rapportene skal danne grunnlag for videre arbeid med en skolebruksplan for hele Østfold som blir ferdigstilt våren 2014.

Når det gjelder fremtidig elev-volum og tilbud på St. Olav vgs vil det ble lagt fram sak om dette for fylkestinget før sommerferien inneværende år.


 

14.03.13
Fylkesutvalget ble orientert om framdriften i prosjektet, samt mulige avveininger som bør tas.
4.3.13
Høringsprosess for ny videregående skole i Fredrikstad er forsinket
- Dette skyldes i hovedsak at innleide konsulenter trenger noe lengre tid enn forutsatt for å ferdigstille sine rapporter, sier prosjektleder Egil F. Olsen. I tillegg er det kommet frem opplysninger i løpet av arbeidet som prosjektgruppa trenger bedre tid til å vurdere før en går over i neste fase. Rapportene vil ikke foreligge før medio mars og jeg vil komme tilbake til hvordan arbeidet skal føres videre på et senere tidspunkt.5.12.12
Valborg Leivestad fra Multikonsult og prosjektleder Egil Olsen orienterte fylkestinget onsdag 5/12 om status i arbeidet med planlegging av en eventuell ny videregående skole i Fredrikstad og helhetlig vurdering av skole- og tilbudsstrukturen i Nedre Glomma.
Det ble under orienteringen presisert at også området på østsiden av Glomma skal vurderes for en eventuell lokalisering, og at Sarpsborg-delen av utredningen vil bli igangsatt i januar. Saken ble tatt enstemmig til orientering.20.11.12
Opplæring, kultur og helsekomiteen fikk tirsdag en orientering om status i arbeidet med planlegging av en eventuell ny videregående skole i Fredrikstad.

Valborg Leivestad fra Multikonsult og prosjektleder Egil Olsen redegjorde for innhold, metodikk og fremdriftsplan for arbeidet. I arbeidet inngår en samlet vurdering av skole- og tilbudsstrukturen for hele Nedre Glomma.

Østfold fylkeskommune har ikke bygget nye videregående skoler siden «Nye Borg vgs» i 1991 og Greåker vgs i 1978, så det er et spennende og omfattende arbeid vi nå står foran.
Lysarkene vist under presentasjonen finner du på høyre side.


14.03.13

Fylkesutvalget ble orientert om framdriften i prosjektet, samt mulige avveininger som bør tas.
Sist oppdatert: 17.05.2015