Bokkomite for Østfoldhistorien - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Bokkomite for Østfoldhistorien

Østfold fylkeskommune overlot det overordnede faglige ansvaret for arbeidet med prosjektet Østfolds historie til en bokkomité. Den besto av de to tidligere fylkespolitikere Bjørn Skaug (A) og Carl E. Wang (H), som byttet på å lede komitéens arbeid, og de to historikerne Finn-Einar Eliassen og Knut Kjeldstadli, foruten prosjektlederen og forfatteren Per G. Norseng som var komitéens sekretær.

Bjørn Skaug
 
Bjørn Skaug er født i 1947 og bosatt i Fredrikstad.
Han er cand. philol. med norsk hovedfag, historie mellomfag og statsvitenskap grunnfag. Han er lektor ved Greåker videregående skole. Han har hatt en rekke politiske verv i Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune. Han var fylkestingsrepresentant (A) fra 1980 til 1999 og har blant annet vært fylkesvaraordfører og leder av fylkeskulturstyret. Han er nå leder av Distriktsprogramrådet for NRK Østfold.

Carl E. Wang
 
Carl E. Wang er født i 1930 og bosatt i Våler. Han er utdannet fra lærerskole med tilleggsutdannelse i kroppsøving, pedagogikk og skoleledelse, har tidligere arbeidet som lærer i Hammerfest og Moss, vært skoleinspektør i Våler, skolesjef i Våler og Rygge, kontorsjef ved Statens ungdoms- og idrettskontor, ekspedisjonssjef i kultur- og vitenskapsdepartementet og rådmann i Våler kommune. I tillegg har han hatt en rekke politiske verv, bl.a. som fylkesordfører i Østfold og 1. vararepresentant til Stortinget (H). Tidligere medlem av fylkestinget i Østfold. Han har dessuten vært leder eller styremedlem i en rekke norske og internasjonale idrettsorganisasjoner, som Norges håndballforbund, Norges Handicapidrettsforbund, Det internasjonale håndballforbundet, Det europeiske handicapidrettsforbundet og Den internasjonale paraolympiske komité. Han har også skrevet eller medvirket i en rekke bøker og mindre publikasjoner skole og utdanning, politikk og idrett

Finn-Einar Eliassen
 
Finn-Einar Eliassen er født i 1948 og er dr. philos fra Universitetet i Oslo på avhandlingen Norsk småbyføydalisme (1996). Han har tidligere arbeidet som lektor i videregående skole i mange år og har vært forskningsstipendiat (NAVF). Han er nå professor i eldre tids historie og lokalhistorie ved Høgskolen i Vestfold. I tillegg til doktorgradsavhandlingen (utgitt 1999) har han bl.a. skrevet Mandals historie. Den førindustrielle byen ca. 1500-1850 (2 bind 1995) og en lang rekke vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler i fagtidsskrift, samleverk, lokalhistoriske skrifter o.a., mest om byhistorie i tidlig moderne tid, og redigert flere bøker om samme emne.

Knut Kjeldstadli
 
Knut Kjeldstadli født i 1948 og er dr. philos. fra Universitetet i Oslo på avhandlingen Jerntid. Fabrikksystem og arbeidere ved Christiania spigerverk og Kværner brug fra om lag 1890 til 1940 (1988), har tidligere bl.a. arbeidet som forlagsredaktør i Pax forlag, vært forskningsstipendiat ved Historisk instutt, Universitetet i Oslo, spesialrådgiver for Stortingets granskingskommisjon for de hemmelige tjenester (Lund-kommisjonen) og vært professor II ved Historisk instititutt, Universitetet i Bergen. Han er nå professor i moderne historie ved Universitetet i Oslo. I tillegg til doktorgradsavhandlingen (utgitt 1989) har han bl.a. skrevet Den delte byen. Fra 1900 til 1948. Oslo bys historie bd. 4 (1990 og 2000), Fortida er ikke hva den en gang var (1992 og 1999), Et splittet samfunn 1905-35. Aschehougs Norgeshistorie bd. 10 og en lang rekke andre bøker og tidsskriftartikler, mest om arbeiderbevegelsens historie, arbeidslivhistorie og byhistorie. Han har mye erfaring fra redaksjonelt arbeid, bl.a. som medlem av fagredaksjonen for Aschehougs Norgeshistorie (12 bind 1994-98).

Per G. Norseng
 
Per G. Norseng er født i Oslo i 1951 og bosatt der. Han er cand. philol. fra Universitetet i Oslo med hovedfag i historie på hovedoppgaven Administrativ prisfastsettelse i det norske middelaldersamfunnet (1983). Han har tidligere bl.a. vært forskningsstipendiat (NAVF) ved Historisk institutt, Universitetet i Oslo, førsteamanuensis i eldre tids historie ved Universitetet i Trondheim (AVH) og Høgskolen i Oslo, førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Oslo og førstekonservator ved Follo Museum. Ved siden av engasjementet som forfatter på prosjektet Østfolds historie er han også prosjektleder for verket. Arbeidet med Østfoldhistorien utfører han med arbeidsplass som gjesteforsker ved Senter for studier i vikingtid og nordisk middelalder, Universitetet i Oslo. Han har tidligere bl.a. skrevet en del av Byen under Eikaberg. Fra byens oppkomst til 1536. Oslos historie bind 1 (1991, revidert utgave 2000 under tittelen Middelalderbyen ved Bjørvika. Oslo 1000-1536) og artikler mest om norsk rettshistorie og handelshistorie i middelalderen og lokalhistorie i Oslo- og Oslofjordområdet, og har dessuten redigert flere bøker.

Bilderedaktøren
Kari Grindland
 
Kari Grindland er født i 1957 i Finsland. Hun er cand.philol. fra Universitetet i Bergen med hovedfag i etnologi på hovedfagsoppgaven Kvinners arbeidskarriere i bygdesamfunn. Nokre kvinners arbeid og levekår i Finsland 1920 til 1980 (1984) og har tidligere arbeidet som bestyrer ved Flekkefjord Museum og vitenskapelig assistent ved Vest-Agder Fylkesmuseum. Siden 1987 har hun vært ansatt som konservator og arkivleder ved Østfold fylkes billedarkiv, som etter avtale med prosjektet Østfolds historie har påtatt seg ansvaret for bilderedaksjonen i verket i samarbeid med forfatterne og Boksenteret A/S som produserer bøkene. Hun har bl.a. publisert artiklene ?Fotografier som bygningsdokumentasjon?, i Fortidsvern 16/3 (1990), og ?Post mortem-fotografier. Noen skjebner fra Smaalenenes Amt?, i Bildet lever! Bidrag til norsk fotohistorie 6 (Norsk Fotohistorisk Forening 1992).

De administrativt ansvarlige
Oppdragsgiveren for prosjektet Østfolds historie er Østfold fylkeskommune. I fylkesadministrasjonen var Stein Schjelle og Odd Raeng i regionalavdelingen ansvarlige for den løpende kontakten med prosjektet.

Stein Schjelle
 
Stein Schjelle er født i 1943 i Oslo og bosatt i Sarpsborg. Han har magistergraden i etnologi fra Universitetet i Oslo med avhandlingen Laksefisket i sjøen med kilenot og andre faststående fangstinnretninger (1977), har tidligere praksis fra diverse etnologisk feltarbeid og har vært vitenskapelig assistent ved (daværende) Etnologisk institutt, Universitetet i Oslo. Siden 1980 har han arbeidet i offentlig kulturminneforvaltning, fra 1986 - 2007 som fylkeskonservator og fagsjef for kulturminneforvaltningen i Østfold fylkeskommune.

Odd Andreas Raeng
 
Odd Andreas Raeng er født i 1937 i Fredrikstad og bosatt der. Han er utdannet fra lærerhøgskole og Norges Idrettshøgskole, og har også høgskoleutdanning i kulturforståelse. Han har tidligere arbeidet som lærer, fylkesidrettskonsulent, fylkeskultursjef og stedfortredende direktør for regional utvikling i Østfold fylkeskommune.
Sist oppdatert: 25.08.2014