Retningslinjer for skjøtsel av fornminner - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Retningslinjer for skjøtsel av fornminner

Skjøtsel i fornminneområder må ikke medføre skader på fornminnene. Vi har derfor utarbeidet et sett med retningslinjer for hvordan skjøtselen skal foregå. Er du i tvil, kontakt kulturminnevernet i Østfold fylkeskommune.

Alle kulturminner eldre enn 1537 (reformasjonen) er automatisk fredet. De kalles gjerne fornminner og er unike kilder til kunnskap om vår fortid.

Huskeliste for å unngå skader:

1. Det skal ikke kjøres i områder med fornminner med maskiner uten at dette er avtale med kulturminnevernet. Vinsj kan bare brukes på frossen mark. Arbeidet skal ikke føre til fysiske spor i terrenget.

2. Det skal heller ikke graves i bakken på, rundt eller mellom fornminner. Det skal ikke foretas bakkeplanering, planting eller brenning i områdene. Steiner skal ikke flyttes eller fjernes.

3. Det skal ikke settes opp skilt eller etableres stier med mer uten etter samråd med kulturminnevernet.

Førstegangs vegetasjonsskjøtsel

1. I områder med tett skog skal utvalget av trær til felling skje i minst to faser (i områder med mer glissen skog går man rett på fase 2):


1. fase: Skogen grovtynnes kraftig, men det må aldri flatehogges. Spesielt gran bør fjernes, mens storvokste løvtrær og furu foreløpig blir stående. Generelt bør trær som står på/i de enkelte fornminnene, for eksempel gravhauger, gravrøyser, murverk i bygdeborger med mer, fjernes. Om de ikke blir fjernet, kan de gjøre stor skade ved eventuelle rotvelt. Målet for første fase er at fornminnene skal blir synlige og at det blir synskontakt mellom de enkelte fornminnene.

2. fase: Det kan hogges ytterligere trær etter vurdering av det visuelle helhetsbildet. Det må beholdes tilstrekkelig med trær til at etterveksten holdes under rimelig kontroll. Dette er avhengig av hva slags oppfølging man planlegger for skjøtselen. Kratt, døde og misvokste trær og grener skal fjernes. Det kan om nødvendig påføres round-up i forhold til ettervekst.

3. fase: Avhengig av lokale forhold kan det være nødvendig med ytterligere en vurderings- og suppleringsrunde.

2. Stubber skal ikke fjernes. De skjæres helt ned i flukt med bakkeoverflaten.

3. Evt. gjenstående gran kan kvistes opp etter behov og vurdering av det visuelle inntrykket.

4. Det skal også tas hensyn til biologisk mangfold. I enkelte tilfeller kan det være riktig å beholde noen døde og nedfalne trær.

5. Alt skogsavfall fjernes fra området.

Oppfølgende vegetasjonsskjøtsel

Vegetasjonsskjøtsel er aldri gjort en gang for alle, men må følges opp gjennom årlige tiltak:

1. Ny undervegetasjon fjernes.

2. Dersom det går en naturlig sti gjennom området, må denne renses opp og vedlikeholdes. Det må ikke gå stier over selve fornminnet. I så fall må grunnen rehabiliteres og evt. nye etableres i samråd med kulturminnevernet.

3. Evt. søppel og skogsavfall fjernes.

Sist oppdatert: 09.10.2013