Søk midler til utvikling av kommersielle bedriftsnettverk - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Søk midler til utvikling av kommersielle bedriftsnettverk

Østfold fylkeskommune har midler til å støtte utvikling av nettverk som kan skape flere arbeidsplasser og økt omsetning i næringslivet. Ta kontakt!

 

illustrasjon for Innovative Østfold. Copyright (c) 123RF Stock Photos

Hvem kan søke:

Søker kan være den som driver et utviklingsprosjekt for å styrke innovasjonsevne, konkurransekraft og verdiskaping mellom tre eller flere bedrifter i Østfold.

Hva kan det søkes om:

Støtte kan gis til nettverksfasilitering og kompetansedeling som er nødvendig for å gjennomføre et innovasjonsprosjekt.

  • Som fasilitering regnes f.eks. tilrettelegging for og gjennomføring av møter, kreative prosesser, opplegg for analyser, strategiprosesser, kompetansetiltak og kompetansedeling samt intern og ekstern kommunikasjon.
  • Som kompetansedeling regnes formell eller reell faglig utvikling for nettverket/virksomhetenes medarbeidere i tråd med nettverkets/virksomhetenes mål og verdier.
  • Som innovasjonsprosjekt regnes utvikling av nytt eller ny anvendelse av et produkt, en prosess eller en tjeneste, eller utvikling av nytt marked.
Prosjekter som har en beskrevet kommersiell ambisjon og en klar forankring i Østfold fylkeskommunes planer vil bli prioritert. Det kan gis støtte inntil tilsvarende beløp som satses fra bedriftene/nettverket. Maksimalt støttebeløp er 500 000 kroner.

Når kan det søkes:

Se utlysing på www.regionalforvaltning.no

Krav til søker:

Støtte gis i henhold til statsstøtteregelverkets bestemmelser om Det alminnelige gruppeunntaket artikkel 27 om støtte til innovasjonsklynger. Støttemottaker må derfor være det rettssubjekt som driver nettverket (klyngen). Søker må ha eget organisasjonsnummer og deltakelse i nettverket må være åpent for alle. [1] Kostnader påløpt etter at søknaden er levert er støtteberettiget.

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med Tore Hansen, Østfold fylkeskommune, tlf 911 17 112, e-post toreh@ostfoldfk.no


[1] Norsk oversettelse av det generelle gruppeunntaket s. 44-45:

Artikkel 27 Støtte til innovasjonsklynger

1. Støtte til innovasjonsklynger skal anses som forenlig med det indre marked i henhold til traktatens artikkel 107 nr. 3 og skal unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, forutsatt at vilkårene i denne artikkel og i kapittel I er oppfylt.

2. Støtte til innovasjonsklynger skal gis utelukkende til det rettssubjektet som driver innovasjonsklyngen (klyngeorganisasjonen).

3. Det skal være mulig for flere brukere å få tilgang til klyngens lokaler, anlegg og virksomheter, og tilgangen skal gis på et ikke-diskriminerende grunnlag med innsynsmulighet. Foretak som har finansiert minst 10 % av investeringskostnadene for innovasjonsklyngen, kan gis preferansetilgang på gunstigere vilkår. For å unngå overkompensasjon skal slik tilgang stå i forhold til foretakets bidrag til investeringskostnadene, og vilkårene for tilgangen skal gjøres offentlig tilgjengelige.

4. Avgiftene som kreves for bruk av klyngens anlegg og for deltaking i klyngens virksomhet, skal tilsvare markedsprisen eller gjenspeile kostnadene.

5. Det kan gis investeringsstøtte til bygging eller oppgradering av innovasjonsklynger. De støtteberettigede kostnadene skal være kostnader for investering i immaterielle og materielle eiendeler.

6. Støtteintensiteten for investeringsstøtte til innovasjonsklynger skal ikke overstige 50 % av de støtteberettigede kostnadene. Støtteintensiteten kan økes med 15 prosentpoeng for innovasjonsklynger i støtteområder som oppfyller vilkårene i traktatens artikkel 107 nr. 3 bokstav a), og med 5 prosentpoeng for innovasjonsklynger i støtteområder som oppfyller vilkårene i traktatens artikkel 107 nr. 3 bokstav c). https://www.regjeringen.no/contentassets/8fa6deafe47e4a05803791d2d168158a/norsk-versjon-gber.pdf

Lenke til det generelle gruppeunntaket

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2014:187:TOC


Sist oppdatert: 29.02.2016