Dette står vi for - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Dette står vi for

Fylkesplanen for Østfold, "Østfold mot 2050", har visjonen Grenseløse Østfold. For oss som medarbeidere i Østfold fylkeskommune innebærer visjonen Grenseløse Østfold personlig og faglig samarbeid med andre og å sette åpenhet, toleranse og kompetansedeling høyt.

Vi skal være imøtekommende og vise forståelse for andres ståsted, kunnskap og bidrag. Vi skal finne muligheter og løsninger og aktivt utfordre hindringer og grenser - slik at vi møter innbyggernes behov for gode tjenester og fremmer ønsket samfunnsutvikling i Østfold.

Profesjonell,

Godt medarbeiderskap i Østfold fylkeskommune

En god medarbeider i Østfold fylkeskommune etterlever visjonen grenseløse Østfold og verdiene profesjonell, raus og kreativ i atferd og praktisk handling.

I samspill med brukerne ...
... betyr det at jeg er serviceinnstilt og møter dem med respekt
• jeg tar ansvar og holder det jeg lover
• jeg er imøtekommende
• jeg finner løsninger

I samspill om oppgavene ...
... betyr det at jeg tilegner meg nødvendig kunnskap og bruker den
• jeg tar ansvar for både felleskapets og mine egne oppgaver
• jeg bidrar med nye ideer, synspunkter og løsninger
• jeg holder tidsfrister og leverer med god kvalitet

I samspill med kollegaene ...
... betyr det at jeg er en lagspiller og vil gjøre andre gode
• jeg deler min kompetanse og lærer gjerne av andre
• jeg er inkluderende og tar ansvar for arbeidsmiljøet
• jeg gir og tar imot konstruktive tilbakemeldinger

I samspill med lederne ...
... betyr det at jeg arbeider for å nå organisasjonens mål
• jeg har forståelse for helheten og tar min del av ansvaret
• jeg bidrar til en god dialog mellom leder og medarbeider
• jeg sier ifra når jeg er uenig, men følger lojalt opp beslutninger som er tatt

Godt lederskap i Østfold fylkeskommune

I tillegg til prinsippene for godt medarbeiderskap, etterlever en god leder i Østfold fylkeskommune også prinsippene for godt lederskap.

Samfunnsengasjement/samfunnsforståelse

Som leder i Østfold fylkeskommune
• bidrar jeg til å skape forståelse for betydningen av samspillet mellom fag og politikk
• håndterer jeg de ledelsesmessige dilemma som oppstår i skjæringen mellom fag og politikk
• er jeg lojal overfor politiske beslutninger og fattede vedtak
• bidrar jeg til forståelse for helheten i fylkeskommunens virksomhet
• representerer jeg fylkeskommunen utad på en god måte

Oppgaveferdigheter

For å nå Østfold fylkeskommunes mål
• omsetter jeg mål til handling
• uttrykker jeg tydelige forventninger til medarbeidere
• tar jeg ansvar for resultater og bruker styringsplikten og styrings retten der det er nødvendig
• stimulerer jeg til nytenkning, forbedring og læring
• er jeg tydelig i mine beslutninger
• utøver jeg fylkeskommunens arbeidsgiverpolitikk

Relasjonsferdigheter

For å ivareta medarbeidere og utvikle et godt arbeidsmiljø
er jeg ærlig og tydelig i mine standpunkt
• lytter jeg til medarbeidere og involverer dem i beslutninger
• gir jeg anerkjennelse, omsorg og konstruktiv kritikk
• korrigerer jeg atferd som ikke bidrar til et godt arbeidsmiljø
• legger jeg til rette for utvikling av medarbeidere og deling av kompetanseSist oppdatert: 16.01.2016