- Storregion kan styrke lokaldemokratiet - Østfold fylkeskommune internettportal
 

- Storregion kan styrke lokaldemokratiet

Natur

Østfold fylkeskommune går videre i samtalene med Akershus og Buskerud om å danne én felles storregion, der kanskje også Vestfold blir med.

Det vedtok politikerne i fylkestinget i Østfold onsdag 22. juni 2016.
 
- Dette er en reform som kan gi oss mer demokrati og mer desentralisering. De siste årene har mange oppgaver blitt tatt vekk fra oss og blitt flyttet oppover i systemet, vekk fra lokale myndigheter. Nå kan vi få et stort nok regionalt nivå som kan håndtere slike oppgaver. Med en stor region kan vi få til mer samarbeid, sa fylkesordfører Ole Haabeth fra talerstolen.
 
Mot tre stemmer (SV og Sp) bestemte fylkestinget å nedsette et forhandlingsutvalg som skal lede forhandlingene med Buskerud og Akershus og eventuelt Vestfold.

Akershus skal nå i juni fatte vedtak om å gå videre, Buskerud er ventet etter i august.
 
"Østfold går i forhandlinger med den/de som vedtar å gå videre i forhandlinger med Østfold. Forhandlingene starter så snart som mulig og senest ultimo september", heter det i vedtaket.
 
Ole Haabeth (Ap), Simen Nord (H), Olav Moe (KrF) ble valgt til å sitte i forhandlingsutvalget på vegne av Østfold. Siv Henriette Jacobsen (Ap) ble valgt til varamedlem.
 
Allerede i september skal fylkestingene i de tre fylkene samles til felles møte på Holmsbu. Deretter blir fylkestinget i Østfold holdt løpende orientert om fremdriften i forhandlingene. Dersom Østfold kommer til enighet med nabofylkene, er planen at det i desember 2016 skal fattes et endelig vedtak om sammenslåing.
 
Nå skal kommunene, næringslivsorganisasjonene, regionale frivillige kulturorganisasjoner og ansattes organisasjoner få være med å mene om prosessen gjennom en grundig høringsprosess, trolig i september.
 
Men ikke alle i fylkestinget mente en storregion er veien å gå:
 
- Vi foreslår å avslutte prosessen. Vi foreslår å sende et signal til regjeringen og be om flere konkrete oppgaver på bordet i den nye regionen. Vi i Senterpartiet tror en storregion vil bli uheldig for kompetansemiljøet i Østfold i en viktig tid, særlig innenfor skole og næringsliv, sa Senterpartiets gruppeleder, Johan Edvard Grimstad.
 
Han la frem følgende forslag som fikk støtte fra Sosialistisk Venstreparti, men som ble nedstemt:
 
"Østfold fylkeskommune avslutter sonderingene med andre fylker om mulige sammenslåinger. Østfold fylkeskommune starter en prosess med det mål å få til en overføring av oppgaver fra statlig regional forvaltning, direktorater og fylkesmannen til den folkestyrte fylkeskommunen."
 
Erik Skauen fra Miljøpartiet de Grønne, la frem følgende tilleggsforslag. Det ble enstemmig vedtatt:
 
- En eventuell sammenslåingsavtale bør inneholde konkretisering av klima- og miljømål for den nye regionen?.
 
Fremskrittspartiets Håvard Jensen understreket at hans parti er med i prosessen:
 
- Vi ønsker egentlig å legge ned fylkeskommunen, men den saken er tapt. Alternativet er å få færre fylkeskommuner. Jeg som gruppeleder vil kaste meg inn i dette med liv og lyst og spille inn, sa Jensen.

Tekst: Roy F. Andersen

Sist oppdatert: 28.04.2017 Kristin Hermansen Josefsen